Кирүү

Сөзгө конок берүү

Сөзгө конок берүү. Бул - байыртан келе жаткан элдик адеп, бирөөлөрдүн адамча кайрылып айтып жаткандарын кунт коюп угуу-су, кеп шарданын бузбоосу, ортодо аңгемеге кыпчылып кыйынсын-боосу, жыра талашып, угуучулардын ниетине доо кетирбөөсү. Эгер кеп кезеги келе түшсө, дароо жулунбоосу, айтылып жаткан асыл ойду "шекердей сөзүңүз оозуңузда", "мына муну унута электе айта кой-гум келет" - деп ызааттап сурануусу - элибизде сөздү асыроосу. Сөздү кыябын келтире айтуудай, олтургандарды уюта билүүдөй эле"
жалпак олтуруп, аны угуу, ичтен талдай баруубуз, ошондой эле адам-керчилик, аны урматтоо сезимибиз...

Ой-пикирлер