Кирүү

Шаабайын суутуу

Шаабайын суутуу. Албетте, бул терсжоруктардан. Ишеничтин илебине муздак суу бүркүүсү, адамдардын кадыр-баркына доо ке-тирүүсү. Жакшы-жаманды ылгабай, тумшугу аркылуу бир тийүүсү. Пендечилик сапаттарды сактай албоочулугу. Жагымдуу аракеттер-ге өзүнүн кедергисин тийгизүүсү. Тилеген ойду, кездөгөн максаттар-га бөгөөт болуусу. Т.а. "жаш чырпыктын ийилгени - сынганына, жаш адамдын уялганы - өлгөнүнө" барабар абалга келүүсү...

Ой-пикирлер