Кирүү

Өмүр кай убакта кыскарат?

Акылман бул суроого төмөнкүчө жооп кайырган:
— Өмүр үч учурда кыскарат.
Бут көтөрө алгыс курсак бар да, шагып көтөрө алгыс бутак бар.
Булар жарыкчылыктан бат эле кол үзөт.
Эл ишенбес чунак бар да, эзелден тарпка ынак бар. Булар тирүү болуп санда жок, өлүү болуп көрдө жок.
Жамандын жанында өткөн жарым сааттык емүр уй-паланган — гүл, ылайланган — булак, кыроо чалган — шибер.

Ой-пикирлер