Кирүү

Мидин кандай эле?

Жашап калган, бети-башын түк баскан киши автобус-та бак-бак этип, ар кимге асылып, көрүнгөндү жадатып баратты. Акыры мацы жапыс көрүнгөн Мамбеталыга жа-быша кетти:

— Сен эмне мурчуясың, ыя? Сен эмес, Мидимди женгем. Мидин кандай эле?

— О, кайран Мидин десең... Жаркылдап, элди тажат-мак түгүл, таман алдынан тамаша тапкан жан эмес беле. Асты кеөден кагып, көпчүлүктү жадаткан, парк билбес, салт билбес кемпайды мыскылдай турган. Кара курсак-тын камын жеп, калктын ырыскысына орток болгонуцду, жылтыр-мылтырга азгырылып, акылга жолтоо болгонду мазактай турган.

Эл дуу күлүп жибергенде, алиги кишииип башы шылк дей түшөт.

Ой-пикирлер