Кирүү

Айбандан мурда адамды ардакта

Көп кабаттуу үйлөрдөн кай бирөө күчүгүн жетелеп, кай бирөө мышыгын кетерүп чыкса, Мураттын ичи күйдү. Ал чон атасына жаракөрлөнө муну айтты:
— Ата, атаке дейм. Папама айтсаң, маа да күчүк са-тып берсин. Үйрөтөт элем.
— Уулум, мышыкты жондон сылап, эркелеткени менен элге жылуу сөзү жок мерее бар. Күчүгүн ары тур, бери турга көндүрөм деп, езү сыпаа жүргөндү унуткандар канча.
Сенден суранарым, айбандан мурда адамды ардакта. Элди сыйлаганың — өзүңдү сыйлаганың.

Ой-пикирлер