Кирүү

Өгүз болгуча торпок пейили калбаптыр

"Өгүз болгуча торпок пейили калбаптыр". Өтмө мааниде егуз - токтолгон адам, торпок - тестиер бала. Салыштырмалуу айткан-да "ушул жашка келгиче, бала кыял, мүнөз, пейили өзгөрүлбөптүр. Эр катары токтолбоптур" - сымал түшүнүктү сыяпаттап турат.

Ой-пикирлер