Кирүү

Математиканын пайда болуу доору

Математиканын пайда болуу доору

Математиканын тарыхы – бул математикалык дисциплиналардын бири. Математиканын бардык тармактары, ар түрлүү көрүнгөнү менен негиздери бир. Энгельстин аныктамасы боюнча математика предметтин негизи бул сандык өлчөм жана чыныгы дүйнөнүн мейкиндик чеги формасы.

Математикалык илимдер бири биринен өзүнүн методдорунун өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат. Математикалык илим, башка илимдер сыяктуу өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

А)өнүгүү жолундагы фактылар.

Б)гипотезалар – башкача айтканда так аныкталбаган фактылар.

В)математикалык теория жана закондо көрсөтүлгөн фактылык материалдын жыйынтыгы.

Бардык бул элементтер тыгыз байлынышкан.

Математиканын тарыхы – бул математикалык өнүгүүнүн обьективдүү закондору жөнүндө илим.

Ой-пикирлер