Кирүү

Кыз-жигит

Кыз-жигит. Азыр жигиттер езүлерүнүн сүйгендерүн гана кара-шат. Деле кыздарга маданияттуу мамиле кылуу аз. Коомдук жер-лерде орун бошотпойт, ургаачыларды урматтоо адеби, кичипейил-дикжок. Алардын андай чогеөт, тоңдоосун мамилелери жогорудагы шуркуяларга да байланышат. Арийне, кыздар ар-намыстын тереңи-не доо кетиришкен, ошон үчүн... Айрым кыздардын адам туйгус кы-лык-жоруктарын билишет. Ага Караганда уулдарда бир аз уят-сыйыт бардай. Атанын баласындай сапаттардан али куру кол эмеспиз. Мындай перзенттерге бир гана акыл-насаат, үлгү жолу же-тишпеечүдөй...

Ой-пикирлер