Кирүү

Көр жеме

Бул - начар сапаттардын бири. Көбүнчө эркектерге мүнөздүү жоруктар бар. Үй-бүлөнү тарбиялоодо, аларга таалим берүүдө, ич-ара бөтөнчөлүктөрдү билбөөсү. Мисалы, еврейлержана армяндар үй ичиндегилерге сылык мамиле кылышат.

Биринчиден, балдарын башка улуттардын балдары менен ой-нотпойт.

Экинчиден, тарбия-таалим берүүнүн ыкмасы катары алар жаш муундарын көтөрө чалып, мактап турушат. "сен деген акылдуу-суң", "сен андай эмессиң, мындайсың, өзүндү-өзүң баалабайсың" жана башка жагымдуу сөздөр менен сүрөп коштойт. Ал эми биз-деги адат, балдарыбызды "сенде мээ барбы", "эшектей да акы-лыңжок", "айбансың", "баланчанын баласын карачы" ж.б.у.с. же-мелери менен балдардын көңүлүн жаштайынан чогет абалга кел-тиребиз. Эркектер мындай тилди аялына да арбын колдонот.

Ой-пикирлер