Кирүү

Саргара жортсоң, кызыра бөртөсүң

"Саргара жортсоң, кызыра бөртөсүң". Бул - "Мээнетиң катуу болсо, тапканың таттуу болот" - дегенге маанилеш. Ар убак ак эм-гек кылсаң, анын үзүрүн сезсүз көрөсүң. Андай мандай тери сени

сөзсүз эрезеге жеткирет. Мээнеттен - эмгектенүү, анын алгылыктуу үзүрүн көрбөй койбойсуң - өңдүү далилдүү чындыкка барып така-лат. "Эмгекэрезеге жеткирет". Булар-бири-бирине маанилеш.

Ой-пикирлер