Кирүү

Катын албай, кайын ал

"Катын албай, кайын ал". Бул макалга айланган сездун маа-ни-жайы мындай: эрди-зайып эриш-аркак. Баш кошкону, үй күткөнү, балалуу болгону алар турмуш, келечек тууралуу максаттанат. Мын­дай талаптуу жашоо кыздын төркүнүнө кынадай жагат. "Чыккан кыз чийден тышкары" болсо дагы ар дайым анын төркүн-төсү, алым-бе-римдүүсү, аттанып түшөөрү шарттуу көрүнүш. Күйөө бала үчүн кай­ын журт ата журттай эле дымактуулукка эгедер. Күйөөнү тосот, жоро-жолдошторун кошо сыйлайт, "куйее карыса жээн", "күйөөнү пайгам­барым сыйлаптыр" деген накылдын түпкү теги эле бири-бирин ур-

маттоосу, кадыр тутуусу. Баары биригип, кайын журттун алдуулугу-на, бардарлыгына барып тогошот.

Ой-пикирлер