Кирүү

Каңтары бар

Каңтары бар (каңтары кармоосу). Бул - айрым адамдардын алдыдагы ырыскыдан куру кол калуусу. Ошол чакта анын ал насип-ти татууга шарты болбоосу. Каңтар-токулгалуу аттын ээринин ка-шына тизгинди орой чалып, аса байлап коюусу. Ал жерден от ала албай туруусу. Өтмө мааниде алганда, тиги ырысы жокту, т.а. аса байланып турган атка салыштыруусу. Анын мындай жорукка кез-кез кабылып туруусу, аттын да таңаштыруусу үчүн бир эмес, бир нече ушундай абалга келүүсү.

Ой-пикирлер