Кирүү

Камырдан кыл сууругандай

Камырдан кыл сууругандай... Илгери көчмөндүү, тоо-ташты аралаган, боз үйдө жашоо-тиричиликтерин өткөрүшкөн, азык-түлүктөрүн жалаң мал-чарбачылыктан алышкан. "Кыргыз кыл ичет" -дейт. Туура айтылган сез. Тамак-аштардын арасында сезсуз кыл болот. Аны керсе, акырын алып коет. Мисалы, каймакты сызгырып жатканда эки-үчөөбүздү "чийден кылдооч жасап, кылдагыла?" деп, казан башына тургузуп коюучу. Балдар "Кылдайбыз" - деп, кай-мактын кайнап чыккан көбүгүн аралаштырып, арасындагы кылды алып чыгышчу. Көбүгүн кызыгып жалоочу. "Камырдан кыл сууру­гандай" өзү айтып тургандай мында да кыл болот, жууруп отурган-да ошону да тазалап турат. Кептин төркүнү бирдемени иштееде жанга билгизе көрбөй, эч кимге туйгузбай, ез пайдасына кымырып койгондор тууралуу болуп отурат. Болбосо убарасыз эле "жунден чогойно, уйгак, тикенекалгандай" керунуп калбайбы!..

Ой-пикирлер