Кирүү

Кагып-силкүүлүк

Кагып-силкүүлүк. Бул - адамзаттагы одоно сапат, көңүлдүн өзү гул. Айрымдар орой, кээлери жумшак, назик болот. Муну жараты-лыш берет, бирөолөрдүн көргөн-өскөнү, тарбия-таалими ошондой. Мансапкорлорго таандык адамдын генинде да сөзсүз бар. Күтүүсүз кагып-силкүү- курчтук, өткүрдүк, кыйындыкэмес, ал ошол жандын одоночулугу, оройлугу, өзүнүн кимдигин, көөдөнүн корсотүп коюу-чулук. Ыза кылуучулук, менменсинүүчүлүк, өзүн өзгөлөрдөн жого-ру кылуучулук, ж.б.лар бир маанилеш кеткен түшүнүктөр.

Ой-пикирлер