Кирүү

Итке ит өлүмү

Итке ит өлүмү. Бул - терс түшүнүктөрүнүн бири. Айрымдарды ит кыял дейт. Ал иттин кабанактыгына, ичи тар адамдарга карата айтылуусу. Өтмө мааниде, пенделерден элине-жерине тынчтык бербөөчүлөр, оң аракеттерге тескери мамиле кылуулары. Журт бу-зарлардын бардыгы, акыры алар күнөөлөрүнө жараша жазаларын көрүүлөрүн ит сымап тентип, каңгып жүрүүлөрү, "ташбаранга" алуу-лары, ач белде, куу жондо бирөөлөр колдуу болуп өлүүлөрү...

Ой-пикирлер