Кирүү

Ичкүптүлүк

Ичкүптүлүк. Бул - адамдардын алдыртан бири-бирине кел-тирген кеги. Басса-турса ичте орчундуу таарынычтын пайда болу-шу. Ал ошол бойдон сакталып, адамды өйүтүп калышы, "Ичкүптүсү ичинде", - дейт. Адам аны сыртка калкытып чыгара албайт. Де­мек, учурунда мындай элдешип тынышууга, быгышып алышууга да тук болбостугу. "Ал ичкүптүсү ичинде кетти". "Ичтеги ичкүптүлүк жаман" - өңдүү создүн өзүнүн артта айтылып калышы андан бетер жаман. Мындан кайрылышпай калуулар, кексактоо-лор келип чыгышы ыктымал.

Ой-пикирлер