Кирүү

Этногеография

Этногеография – этнографиянын жана географиянын бир бөлүгү. Тиги же бул этностук бирикменин (уруктун, уруунун, элдин, улуттун) азыркы же өткөн мезгилдеги жайгашуусун, айрым өлкөлөр менен аймактардын этностук чегараларын тактоону, элдин өсү-шүн жана санын изилдейт. Этногеографияга этностук картография жана этностук демография кирет.

Ой-пикирлер