Кирүү

Этегинен жалгоо

Этегинен жалгоо... "Кудай этегинен жалгасын", "Ак этек бас-ты", "Жабуулуу кара инген", "Кудай жалгасын", "Очор-бачар уй-буле" сыяктуу ак бата "этегинен жапгоого" барып такалат, т.а. "тууп алгын" дегенге Караганда "тереп алуу", "балалуу болуу", "кудай жалгасын" сымал сыпаттодо аялга шарттуу келет. "Аны этегинен жалгады" - деп айтууга оңтойлуу болот... Тереп-тушуп турган аял, зайып тукумду кебейткон, канат-бутакты кенейткен, таш тушкен же-ринде орун-очок алган, жузу жарык, кеп-созге орток, акылга шерик зайып! Андайлар улам балалуу болгон, улгайган сайын каны коюу-ланат, кайын-журтуна алынат.

Ой-пикирлер