Кирүү

Эркектик касиет

Эркектик касиет. Табият ургаачыларга чырайлуулукту, на-зиктикти ченебей берген. Алар жаратылышында биреелерге ойдо
карабай, кыйгач кароо, муңайым, жумшак, күмүш шыңгыр үндүтар-туулаган. Ошон үчүн кыз кыял, назик, кой маарек деп атоо бир гана биздин кыз-келиндерге таандык. Ал эми эркектик сапаттар-дын бири аялдардай эле сылыктык, сыйдалык бар. Улууга улуу-дай, кичүүгө кичүүдөй мамиле кылуу - ата салты. Аны менен ка­тар Кудай Таала табиятында аларга, чынында, сулуулукту анча ыйгарган эмес. Анын табышкердиги, айлакердиги, эр жүрөктүүлүгү, эптүүлүгү, чечкиндүүлүгү, туурадан сез тапкан, ту-юктан жол чапканы ж.б. орошон касиеттери - алардын сулуулугу, кооздугу, көпчүлүккө жагуусу.. Эркектердин чырайлуулугун "аял бет", "кыз бет" деп, анча маани беришпеген. Накылда эр жак-шылары "ат эриндүү, эр мурундуу, жакшынын көзү кор, кулагы кер" - сыяктуу отме сыпаттоолорго эгедер...

Ой-пикирлер