Кирүү

Чебер көрүү

Чебер көрүү. Сез кол өнөрчүлүк тууралуу баратат. Устачы-лык - катуу буюм-тайымдарды жаратуучулук. Узчулук, тескери­синче, жумшак үлгүлөрдү кармоочулук. Уста эркектердин, уз ур-гаачылардын кесиби десек, экөөнүтең кайчы кармаган учурлары да учурайт. Элдик эки кесип көркөмдүктү, кооздукту коздейт. Де­мек, алар жасалга-колдонмо енерун жаратуучулар. Журт көзүндө шыктуулардын катарында туруучулар. Эми ошолордун узанган-узданган буюм-тайымдарын көрүүгө, кантип кармагандарына ма-ашыр алууга куштарлар - салтты сактап кур кол барбай, жолдугу менен атайын баруучулар.

Ой-пикирлер