Кирүү

Чалакайымдык

Чалакайымдык. Бул - адамдагы начар сапаттардан. Бир ишти аягына чейин жеткирбей, орто жолдон чыга беруусу, суйлоп барат-кан сөзүн бутпоосу. Отуруп-туруусунда шашкалактоосу. Ар дайым арак ичкендей жүрүүсү, жүрүш-турушу жеңил ойлуулукка чаап туру-усу. Анда калпычылык, кайсардык, жеңил ойлуулук - бири-бирине өтүп туруусу. Сөздү айта билуусу менен уга билуусундо адамдар­дын сапаттары аныкталат. Чалакайымдык - кайсардык, оң сапаттар­дан кур жалак калуусу.

Ой-пикирлер