Кирүү

Бычакка түшүү

Бычакка түшүү, Бул - ашынган терс адаттарынын бири. Жекече мүнөзү, жүрүш-турушу, жеңилдиги, ачуулуулугу, канынын суюктугу, ж.б. жагдайлары аркылуу жалпыга белгилүүлүгү. Бычак-курч курал, ал кесип кетет. Өтме мааниде алганда айрымдар ошол бычакка сай-ылчудай, мизинде ойноочудай абалда болуулары. Өзүнүн кимдигин журталдында көргөзүп, даана далилдеп коюулары. "Капырай, капы-рай, кантээр экен, бычакка түшүп турат!" - деп айтуулары.

Ой-пикирлер