Кирүү

Булбул кай маалда сайрайт?

Шаардагы небереси жайкы каникулда гитара асынып Квлди. Ал бирде дангыратып, бирде дүңгүрөтуп, кулак тупдуруп жатты. Качан гана небереси чарчап бүткөндө Мамбеталы анын жанына келип:
— Уулум, катуу шамал басылса, булактын шылдыры угулат, куштар сайрайт. Ал эми булбул таңкы мемиреген тынчтыкта гана тил безейт. Аны айланасындагы жан-жа-ныбардын баары угат. Сенин гитараңдан шамалдын шуул-дагы, малдын кечиндеги чуру-чуусу угулбасын, кур деген-де тунук булак булдурасын,— дептир.

Ой-пикирлер