Кирүү

Акыл айтып не кылат

Автобус күтүп турган элдин арасынан боюна караба-ган, ырайы келишкен бирөө жаш жигитке акыл айтып жатты. Аны уккан татына кыз, мурдун чүйрүп, жебиреп коё берди:
— Акыл айтып эмне кылат экен, кейпи тиги болсо... Анда жупуну кийинип, кезге комсоо турган Мамбета-
лынын айтканы бул:
— Кызым, ал бечара, менин таз кейпимди кийип кал-ба деп, алдын ала эскерткени. Ырайы суук адамдан ый-мандуу сөз чыгарын унутпай жүр. Жакшы сез жарым ырыс деген. Машина майсыз жүрбөйт, адам акылсыз өмүр сүрбөйт.

Ой-пикирлер