Кирүү

Барпы Алыкулов. "Мырзайым"

Көз кайкыган кырдайым,
Көргөн бала, Мырзайым.
Алты алыштын боюснан
Суу аласың, Мырзайым.
Алты кар баскан түлкүдөй
Чубаласың, Мырзайым.
Ашыктыктан ырдасам,
Уяласың, Мырзайым.
Жети алыштын боюнан
Суу аласың, Мырзайым.
Жети кар баскан түлкүдөй
Чубаласың, Мырзайым,
Алты ай баккан атка окшоп
Элиресиң, Мырзайым.
Эл ичинде ырдасам,
Жеңилесиң, Мырзайым.
Көлдө ойногон өрдөктөй
Папырайсың, Мырзайым.
Көмөкөйдө күмүштөй,
Жаркырайсың, Мырзайым.
Көл боюнда эрмендер,
Көгүчкөн атат мергендер.
Ана ушу мерген мен болуп,
Көгүчкөн атып алганмын.
Мырзайым, сенин дартыңдан
Көмүрдө, отто калгамын.
Суу боюнда эрмендер,
Суусар атат мергендер.
Ана ушу мерген мен болуп,
Суусар атып алгамын.
Мырзайым, сенин дартыңдан
Суктанып ырдап калгамын.
Сай боюнда эрмендер,
Сагызган атат мергендер.
Ана ушу мерген мен болуп,
Сагызган атып алгамын,
Мырзайым, сенин дартыңдан
Санаа тартып калгамын.
Тулаңдуу жерде эрмендер,
Түлкүнү атат мергендер.
Ана ушу мерген мен болуп,
Түлкүнү атып алгамын,
Мырзайым, сенин дартыңдан
Түпөйүл дартка калгамын.
Өрдөк куштун пашаасы
Сонор деймин, Мырзайым.
Өзү келип колума,
Конор деймин, Мырзайым.
Өз алгандан зыяда
Болор деймин, Мырзайым.
Жагачтардын пашаасы
Чынар деймин, Мырзайым.
Акыр бизди күйгүзбөй,
Ынар деймин, Мырзайым.
Анан көңүл бир жолу
Тынар деймин, Мырзайьш
Канаттуунун асылы
Булбул деймин, Мырзайым
Убададан жылбастан
Тургун деймин, Мырзайым.
йлбээсиндин пашаасы
Жолборс деймин, Мырзайым,
Ынабасаң көп жакшы
Болбос деймин, Мырзайым.
Бизди мынча боздотуп,
Койбос деймин, Мырзайым.
Жамалыңа эч киши
Тойбос деймин, Мырзайым.
Күндүз сайрап, түн жаткан
Күкүк деймин, Мырзайым.
Имаратты көтөргөн –
Түркүк деймин, Мырзайым.
Орогуңду үч-төрт күн
Орсом деймин, Мырзайым.
Күндө үч убак мен сени
Көрсөм деймин, Мырзайым.
Күнү-түнү сени ырдап,
Жүрсөм деймин, Мырзайым.

Ой-пикирлер