Кирүү

Ашынып кетүү

Ашынып кетүү. Бул - адамдардагы терс сапаттардан. Ага
төмөндөгүлөр себепкер:
Биринчиден, ал мансапка, байлыкка, бардардыкка чиренүүсү. Баш-каларды ээк апдында көрүүсү. Аларды каакы ордуна да сыйлабоосу;
Экинчиден, анын жекече мүнөзүндөгүжетишпегендиги, акылын
эрки башкаруусу;
Үчүнчүдөн, "кой" деген кожонун, "ай" деген ажонун болбоосу. Андан элдердин жалтанып, тике айткандан айбыгып туруулары. Анан бийликте көп отуруп, "көзүн май басып" кетүүлөрү.

Ой-пикирлер