Кирүү

Айрым ата-энелердин терс тарбия-таалими

Айрым ата-энелердин терс тарбия-таалими. Ар бир ата уулу-нун, эне перзентинин талаптагыдай чоңоюп, өсүп, эл катарында ча-бытын алып, өзүнчө түтүн чыгарып, оокат кылып, укум-тукум улап кетишине куштар. Тилекке карты бул:
Биринчиден, айрымдардын өзүлөрүнүн жүрүш-туруштары ата-лык, энелик сапаттарга ээ эместиги, кылган иштеринин одоночулу-гунан балдарына тарбия-таалим берүүгө жоопкерчилигинин тапта-кыр жоктугунан;
Экинчиден, бала-бакыранын көзүнчө адепсиздиги, алжып сүйлөелөрү, алардын алдында арак-шарак ичип, сөгүнүп-сагынып отурууларынан;
Үчүнчүдөн, дасторкондо дайыма ичкиликтин турушунан, бала-чакалары менен кошо ичкиликке баш бурууларынан, ичкилик шар-ты бир үй-бүлөлөрдү чоң-кичинесине, улуу-кичүүсүнө карабай те-ңата кылууларынан, ушундан улам үй ээсинин орду жоголуусунан, балдарга кез салууга чамасы келбей калуусунан, алар ез билгенде-риндей жүрүүлөрүнөн;
Төртүнчүдөн, эси жок, акылы тайкы кыз-уландарына ата-эне адепсиз жолго бурууларынан, ыймансыз жүрүш-туруштары жакпоо-лорунан, т.а. батыштын кунарсыз жылаңач, жарым жылаңач цивили-зациясына уул-кызын түрткүлөп туруусунан; антүүдөн улам алар­дын алкаш, сойку аталып кетүүлөрүнөн Кыргыз Ата жер карап да, мындай жорук элдин шоруна айлануусу...

Ой-пикирлер