Кирүү

Аалы Токомбаев. Угасынбы?

Угасыңбы менин каргыл үнүмдү,
Эстейсиңби кагаздай ак чачымды?
Сагындыңбы, тууган жерди, үйүңдү?
Мен түшүмдө сылап, сүйдүм башыңды.

Аткан октой күчтүү деп бил үнүмдү,
Аткар, уулум, мен ойлогон тилекти.
Уккум келет сенин сүйкүм үнүңдү,
Билесиңби кайдай соккон жүрөктү!

Мен сүйлөсөм–сага буйрук энеңден,
Командирдин буйругуна барабар.
Командасыз ким кайталайт кемеден–
Өлсөң көргө буйругуңду ала бар!

Сен–эр жоокер, мен–командир өзүңө,
Качан болсо келип кетет элесиң.
Шер деп баккам, түшүндүңбү сөзүмө,
Ким уялтат шер жараткан энесин!

Сен тыңшасаң менин карган үнүмдү,
Эрдик менен бактылуу кыл журтуңду.
Сен сагынсаң тууган жерди, үйүңдү,–
Жоону кыйрат, жоого көрсөт курчуңду.

Ой-пикирлер