Кирүү

Жеңижок. Замана

Жеңижок. Замана

Айтайын санат термеден,
Жети атаң өткөн жергеден,
Калган көңүл, чыккан жан
Кайрылып кайра келбеген.
Ажалдын ити жылдырбай
Кууп жетет дембе-дем.
Ажыдаар жыландай,
Арбап барат замана.
Бары-жокту калтырбай,
Жалмап барат замана.
Жалаңгычты колуна,
Кармап барат замана.
Бурганактап, бороондоп,
Карлап барат замана!..

Адырдан качкан бөкөндөй,
Чурап барат замана.
Адал менен арамды,
Ылгап барат замана.
Жакшы менен жаманды,
Сынап барат замана!..

Ак боз аттай алчаңдап.
Жүрүп барат замана.
Азезил шайтан көбөйтүп,
Минип барат замана.
Абайлатып токтотпой,
Кууп барат замана.
Жылдан-жылга бузулуп,
Сууп барат замана.
Калың элди тынчтыкка,
Койбой барат замана.
Кутурган ит сыяктуу,
Жойлой барат замана.
Канга тойбос жыландай,
Сойлой барат замана!..

Бийлиги бар манапка,
Кул сураттың, замана.
Колунда жок кедейге,
Пул сураттың, замана.
Карышкырды койлорго,
Ыркыраттың, замана.
Туш тарапка бөлүнтүп,
Дыркыраттың, замана!
Алдууларга алсызды,
Чыркыраттың, замана!..

Бирөөгө кең, бирөөгө
Тар экенсиң, замана.
Бирөөгө жок, бирөөгө
Бар экенсиң замана.
Бирин кордоп, бирөөбүн
Мактап келдиң, замана.
Бирин атып, бирөөбүн,
Сактап келдиң, замана.
Бирин ысык-суукка,
Кактап келдиң, замана.
Атанын уулун ачкадан,
Карыштырдың замана.
Ар жерге айтып жүрүүдөн,
Намыс кылдым замана.
Акыйкат менен чындыкты,
Алыс кылдың, замана!..

Жылкы тийип, эр өлүп,
Кун сураттың, замана.
Жокчулукка маң кылып,
Тунжураттың, замана.
Ачылбаган караңгы,
Түндөй болдуң, замана.
Айыкпаган сары оору,
Зилдей болдуң, замана.
Замананы ойлонуп,
Зарыгамын толгонуп.

Ой-пикирлер