Кирүү

Төөңдү бер

Эй, Төлөгөн, төөңдү бер,
Төмөн т үш үп бар айын,
Быйыл эмг е к мол тийди,
Т үгөл т ашып алайын .
Эй, Ысмайыл, төөңд ү бер ,
Ылдый түшүп барайын,
Быйыл эмг е к көп тийди,
Б а арын т ашып алайын.
Байбичем сынчыл киши эле,
Сынына бир жар айын ,
Байбичем катуу киши эле,
Каба г ына кар айын .
Сынына тол со кылг аным,
М уш т ап өтөт ж а ныман.
У зар ар болсо урма тым,
Чымчып өтөт д алыман.
М ал кыш т ан т үгөл чы кч у эле ,
М ушт ап, м ушт ап алг а нд а ,
Ырыскым колдон а кч у эле ,
Чымчып, чымчып алганд а .
16/Х 1948
Чолпон-Ата

Ой-пикирлер