Кирүү

Мал-башым тартуу

Мал-башым тартуу. Бул - согумун тартуу кылуудан айырмала-нат. Т.а. бир айыпка жыгылса, ж.б. күнөө кетирсе, ошол пенде орто-дон калыс адам алып, өзүнүн күнөөсүн толук сезип, моюнуна курун

салып, кечирим суроочу үйдүн эшигин аттосу. Калыс адамдын ал-дында кылган күнөөсүнө карата өзү чыгымын берүүсү. Бул - эл-дешүүнүн бир белгиси. Мында да: "Алдына келсе, атаңдын кунунан кеч", - деген элдин айкөл бүтүмү эске алынат.

Ой-пикирлер