Кирүү

Маалымкат

Маалымкат – бул адамдын иштеген, жашаган жерин, окуусун ж.б. ар түрдүү абалын тастыктоо үчүн жазылган расмий иш кагазы. Ал жарандын ишмердүүлүгүндө кеңири пайдаланылуучу иш кагаздарынан болуп саналат. Маалымкат колдон жазылышы же атайын стандарт бланкта толтурулушумүмкүн. Маалымкат жетекчинин аты-
нан жеке кишиге же жеке кишинин атынан мекемеге (мекеменин жетекчисине) берилет. Анткени бериле турган маалымкат атайын иш кагазы болуп саналат, ошондуктан ага экиден кем эмес кол коюлууга, мөөр жана штамп басылууга тийиш.

Ой-пикирлер