Кирүү

Кул, күң тарыхы

Кыргыз ичинде кулдун тукуму, кулдар деген өтө көп. Кул-күңдү тогуз түргө айырат.

1. Ата-бабасынан бери кул-күң болуп келгенде "Боору такыр кул" атаган.

Бай-манаптын кызматында жүрүп, күн-түн отун лып, суу ташып, от жагып, короо кайтарып жүрүп, ууган күңдүн балдарын "Үйдө туума" деген. Жаки Тондуу кул" атаган.
Эрсиз ойноштон тууган күңдүн баласы — "Төш жатар" аталган.
Кыз бергенде жумшатып берген "Жумшатылып келген" деп аталган.
Калыңга келген кул-күң.
Жоодон түшкөн кул (Олжо кул) аталган.
Урук, эл-журттун билбеген дарексиз келип туруп калган "Түпсүз кул" атаган. Булар тууралу макал: "Башы нукул, аягы тукул, сайда саны жок, кумда изи жок, жетесиз кул" деген.
Сатып алган кул. Муну "Кесик кулак кул" деген. Кулкүң уктап калса кол менен ойготкондон намыстанып, буту менен тээп ойготкон.

Ой-пикирлер