Кирүү

Этногенез

Этногенез (гр. ethnos – уруу, эл жана genesis – келип чыгышы, пайда болушу) – уруктардын, уруулардын, элдердин келип чыгышын изилдөөчү илим. Этногенез кайсы бир уруктун, уруунун же элдин пайда болуусунун баштапкы этаптарын иликтөө менен бирге, Этногенездин этнографиялык лингвистикалык жана антропологиялык өзгөчөлүктөрүнүн андан ары калыптануусун да камтып изилдейт.

Ой-пикирлер