Кирүү

Делбетаптык

Делбетаптык. Бул - адамдардагы жекече сапат, негизи терс адат. Делбе -анын мүнөзү, жеңилдиги, токтонуп тура албастыгы. "Ал делбеленип турат". Делбеленүү - ошондой касиетке эгедер-диги. Делбетап - анын жүрүш-турушунда учуп-күйүп жүрүүсү. Мын-дайлар мансаптууларда, улуктарда, бардарларда, элден бөтөнчө жашоого умтулуучулардан арбын жолугуулары, административдик желигүүсү, журт башында отуруулары, шору бар элди башкаруусу.
Экинчиден, адамдын "эпкиндей" калуучулугу, жин оорусунун калдыгы.

Ой-пикирлер