Кирүү

Беттен алуу

Беттен алуу. Бул - адамдагы терс сапаттардан. Кеп-сезге конок бербөөчүлүк. Бирөөнүн ойлогон ойлорун жактырбоочулук. Ага да-роо одоночулукта жооп берүүчүлүк. Туурабы же туура эмеспи, аяр-дабай, түз эле бетине айтып салуучулук. Беттен алуучулук - бетке чаап сүйлөөчүлүк. Тактап айтканда, адамдын жүзүнө, абийирине, сапатына, касиетине карабоочулук. Албетте, ал өтө эле көңүл кал-дыга барып такалуучулук. Мындан ал бетке чабаар, аң-дөңдү кара-бай айтып таштайт-деген пикир калат.

Ой-пикирлер