Кирүү

Барпы Алыкулов. Айт, айт десе

Айт, айт десе ааламды айт,
Ар түркүн өнөр чыгарган
Ааламдагы адамды айт.
Бири күлсө, миңи ыйлайт,
Акыйкатсыз заманды айт.
Байга — бакыт, кедейге —
Шорду жазган каламды айт.
Бул замандын улугу
Жакынын, байды калкалайт.
Кедей барса арыз айтып,
Көргүсү келбей чалкалайт.
Теңсиздикти ушундай
Адам качан талкалайт?!
Тоо музунан бузулуп,
Жер энеден сызылып,
Аккан сууну даана айт.
Ыпыласты тазалайт.
Дыйканга берип берекке,
Жамгыр сепкен керекке,
Асмандагы булутту айт .
Пата алгандай кудайдан,
Байды көрсө жылмайган,
Кедей келсе жанына,
Карышкырдай кынжыйган.
Нысабы жок улукту айт.
Жыяуу сөздөн тилдөө көп,
Күлгөнүнөн ыйлоо көп,
Алуу эмее, берүү көп,
Ар азапты көрүү көп,
Калктын ичин бөлүү көп
Көпчүлүктү — сөгүү көп,
Көздүн жашын төгүү көп,
Тирүүлөйдөн өлүү көп,
Көңүлү өспөй чөгүү көп
Айта берсе далай кеп:
Көздүн жашын курутпайт,
Адам муну унутпайт.
Бирди эмес, жүздү айт.
Берекелүү күздү айт.
Үйүр болуп адамга,
Илбесин алган кушту айт.
Азга жылуу, көпкө ызгар
Кычыраган кышты айт.
"Кыш чилдеде иште" –деп,
Томаякты желкелеп,
Бай көрсөткөн мушту айт.
Күсөгөнүң табылган
Күндө базар — шаарди айт,
Гүл жадырап ачылган,
Күрмө кийген жашылдан,
Жаркыраган баарди1 айт.
Эки энени тел эмген
Кысыр эмди тайды айт.
Ысыгына мээ кайнайт,
Илеби ысык жайды айт.
Байлар чардап бээ байлайт,
Томаякта шор кайнайт
Отуз күндүк орозо,
Олжо берет молдого,
Эшен менен кожого,
Ишенбестен ошого,
Акыйкатты ачык айт.
Адамдарга шашып айт.
Айт, айбашы дегенди,
Алдап малды жегенди,
Акыйкатсыз элди жеп,
Аш, той берген беренди,
Адамга салган чеңгелди,
Көргөндөргө анык айт.

Ой-пикирлер