Кирүү

Сүйөркул Тургунбаев. Күндүн көзү

1
Күн жөнүндө жазылууга тийиш бир
Бүтпөс казал–узун ыр.
Күн көзүндөй түбөлүктүү,
Күн көзүндөй ыйык ыр.

Бир учугун ошол ырдын
Чубаймын мен салып үн,
Күн илеби демөөр болсун,
Күндөй болуп эрийин.

2
Кылкылдап мачталары тумандуу
деңиз мекенин аралап
алыскы сапардан келаткан чаалыгып
кемедей дүпүйүп карааны
зор калаа калкып чыгат
кара түн кучагынан
боюн жазып, түйшөлүп, сергилденип,
түбөлүк жаш табият

Ой-пикирлер