Кирүү
Эпос бөлүмү
(Алардын кош жаңырык үндөштүгү) Асман менен Сөз бири-бирине коошпогон түшүнүк чыгаар, анан калса бийик үн, кош үндүн жаңырыгына жалгашып чыгышы кандайча?!
Алмамбеттин Гүлчоро Буурулду сурап мингенде, Буулумду чороң кийгенде. Үпчүлүгүн бир тогуз, Үпчүлөнүп алды эми. Топчулугун бир тогуз, Топчуланып
Кичүүсү Баймырзанын бек Арстан Кызыл чаар Дулдулдардын тайын баккан. Кыязы, ошонусу болуп себеп, Кийин ал Тайчы аталып кетсе керек. Атына
Чындап жиним келгенде Болоттон согуп ок кылдым, Кара калпак кыргагын Бу Бээжинден жок кылдым. Кайраты жок жаманын Тирүү бойдон
"Манас" эпосу "Манас" кыргыз элинин улуттук сыймыгы, ата-бабаларыбыз өз табылгаларын бүт чогулткан