Кирүү

Бир алла

Жети кабат асманга,
Күн жараттың бир Алла.
Жылдызы чеге ай менен
Түн жараттың бир Алла
Түрдүү-түрдүү ааламга,
Түр жараттың бир Алла
Ичи толгоп бейишке,
Ур жараттың бир Алла
Адам ата, Ава эне,
Жуп жараттың бир Алла.
Булбул кие, чымчыкты,
Бакта кылдың бир Алла.
Бухардагы падышаны
Такта кылдың бир Алла.
Бугу, марал, кийиктн,
Ташта кылдың бир Алла.
Жетип алар ажалды
Башта кылдың бир Алла.
Курт-кумурска, бөй-чаян,
Чөлдө кылдың бир Алла.
Өлгөндөрдүн баарысын,
Көрдө кылдың бир Алла.
Каз, өрдөктүн баарысын,
Көлдө кылдың бир Алла.

Ой-пикирлер