Кирүү

Мидин алыбаев. Шимеев смарга

Билип бер–деп акындан сурап,
Кыйнап жатат лирика деген чунак,
Булбулдун кирпигинен
Мончок жаштар кулап.
Бир жагынан шолоктойт салкын булак.
"Анык лирик мени кыйбайт эле"–деп,
Асманда ай турат.
Кейип-кепчип, акынды жоктойт,
Керимсел жүргөн кечки убак.
Эң аягында кыздар:
–Эми эле карып калдыбы дейт,–Смар!

Мидин алыбаев. Шимеев смарга

Ой-пикирлер