Кирүү
Тарых бөлүмү
Кыргыздын калмактан жылкы алып, айылын чаап турганы Кыргыздар ичте казак менен чатакташып турса, күлүк аттуу, идердүү жигиттери эң азында
Күмбөз (ар. күб-бае – көмкөрүлгөн чатырча, фарс. гомбед – көмкөрүлгөн асман) – маркумга арнап тургузулган эстелик. Ахитектуралык формасы боюнча орто кылымдагы
Шераалы хан (1792–1845) – 1842–45-жылы Кокон хандыгын бийлеген хан. Кокон бий-лөөчүсү Нарбото бийдин иниси Хажи бийдин уулу. Атасы Хажи бий Алим-хан менен бийлик
Кыргызияда карлуктар Күн батыш түрк мамлекети бытырагандан кийин руктарынын баш кошо албагандыгынын анык кабарларын Кытай, Араб, Персия
Этникалык талаа жана этногенез Жогоруда биз этностор эки жол менен — дивергенция жана бири бирине кошулуу жолу менен пайда болорун түшүндүргөнбүз. Эмки