Кирүү
Тарых бөлүмү
А. Орозбеков Орозбеков Абдыкадыр 1889-жылы, Фергана облусунун Маргалан уездинин Охна кыштагында тулуп,1938-жылы каза болгон. Ал мамлекеттик
Миңдөбөдө эшендин көтөрүлүшү Парганада Миңдөбөлүк Эшен май айының башында 1898-жылында колонизаторду сүрүп, өкмөттү колуна алмак үчүн
Түрк уруулары Жаппастан сегиз уул болду, улуусу Түрк аталды. Атасы Жаппас оо дүйнө кетер алды улуу уулу Түрктү ордуна дайындады. Ошентип
Бүткүл арка кыргызы башка кыргыздан сарыбагыш кыргызын өтө куу жана залим деп ойлойт. Чындыгында бул пикир туура. Бирок бүткүл сарыбагыш уругу баары да жооптуу
Ар кандай уруулар, этникалык топтор менен байыркы жана орто кылымдардагы кыргыздардын өз ара алакада болуп, аралашуусунун натыйжасында Теңир Тоодогу түркий