Кирүү

Жылдыз

Бир жалгыздын жүз жылкысы бар,
Биринен бири озбой турган,
Кыямат кайымгача түшпой турган.

Дүйнөдо эсеп жеткиз.

Кечинде таруу септим,
Эртең менен жыйып кеттим.

Көк көйнөккө гозо жайдым.

Көк майсаңдуу жер ачылды,
Көп эле бермет чачылды.

Көл үстүнө бермет чачтым,
Бирок чөкпөйт.

Күзгү бетинде күйгөн мончок,

Талаага таруу чачтым.

Там үстүнө таруу жайдым,
Таң атпай жыйып алдым.

Таруумду жыйнап алдым таң атканча.

Түн ичи бүлбүлдөп жанат,
Күндүзү көрүнбөй калат.

Сандыгымда көп ок,

Эрте туруп карасам бири да жок.

Түндөсүндө сандыкка салдым бир сыпыра ок,
Күндүзүндө тура калып карасам, бирөө да жок.

Ой-пикирлер