Кирүү

Түгөнбөгөн талаш

Түгөнбөгөн талаш

- Иним кандай карачы, Өөрчүп турат талашы. Көк го десем – ак дейт, Тар го десем – чак дейт, Узун десем – кыска дейт, Эпсиз десем – уста дейт, Элпек десем – кежир дейт, Бул оң десем – тетир дейт, Чебер десем – чоркок дейт, Баатыр десем – коркок дейт,

Жылма десем – дөңгүл дейт, Шуру десем – мөндүр дейт, Күлүк десем – жорго дейт, Түтүк десем – чорго дейт, Балта десем – балка дейт, Буудай десем – арпа дейт, Зыгыр десем – кендир дейт, Марал десем – аркар дейт, Элек десем – калбыр дейт, Жаан десем – жамгыр дейт,

Туйгун десем – кыргый дейт, Күрөк десем – кетмен дейт, Чапан десем – чепкен дейт, Телпек десем – калпак дейт, Сөөмөй десем – бармак дейт, Парта десем – такта дейт, Кебез десем – пахта дейт, Арык десем – канал дейт, Бул жел десем – шамал дейт, Кузгун десем – жору дейт, Өжөр десем – долу дейт, Аттиш десем – кыпчуур дейт, Кыйын бол со мык суур дейт. Нокто десем – жүгөн дейт, Талашы түк түгөнбөйт.

А. Кыдыров

Ой-пикирлер