Кирүү

Суу болуу, суу кылуу

Бул - убара кылуусу, убадада турбоосу, улам соз эмизип, кайра-кайра каттатып, жадата берүүсү, жадатып бүтүүсү. Соз маанисине келеек ушундай жагдайлардан улам кыр­гыздар негизи аласа-бересесин так, топ алып жүрүшкөн. Аралары-нан айрымдар бироолордун малын, акча-тыйынын, буюм-кечелерин ж.б. ларын бербей коюшат. "Келип алдың, келип бер", бул - ички мыйзам. Ага карабай аласа учун берген жерине бара берүүгө туура келет. Ошол шартта тоо-талаада, жаанда калат, шөмтүрөп суу бо­лот. Аласасы дагы тийбейт. Отмо мааниде "Атаң кору, ай, суу бол-дум, суу кылды" - дейт. Аласасын алалбай жүргөндөр ушул туюнт-маны кайда журсо да айтат. Образдуу түрдө "Суу болуу, суу кылуу-нун" төркүнү мына ушундай баяндалат.

Ой-пикирлер