Кирүү
Табышмактар бөлүмү
Ай-айга багышат, Алтын табак кагышат. Күн-күнгө багышат, Күмүш табак кагышат. Айдан азан чакырса, Ааламга угулуптур. Буура-буура
Бар-бар үндүү, Барандуу таяктуу Жүгүрсө жетпейт, Жүлүндүү аяктуу. Бар-бар үндүү, Барчын таяктуу. Бар-бар үндүү, Барча
Бир жалгыздын жүз жылкысы бар, Биринен бири озбой турган, Кыямат кайымгача түшпой турган. Дүйнөдо эсеп жеткиз. Кечинде таруу септим, Эртең