Кирүү
Табышмактар бөлүмү
Буту жок, колу жок, Эшик ачканга шок. Колу жок, буту жок, Дарбаза жок. Кармаласам колго келбейт, Көрүнбөй келип көзүмдү ирмейт
Бүт дүйнөдө көгүш төшөк. Жыйдым-жыйдым бир бөлөк, Жыя албадым бир бөлөк. Түйдүм, түйдүм бир бөлөк, Түйө албадым бир бөлөк. Жыйдым-жыйдым бир килем,