Кирүү
Табышмактар бөлүмү
Асманда койлор жайнайт, Артынан койчусу айдайт. Миң кочкор, Миң кочкордун ичинде Бир алп кочкор. Миң чүкөдө бир томпой. Көп чүкө, Коп чүкөнүн
жомок, Толгон ай жомок, Акылдуу киши ача албас жомок, Чечен бир киши чече албас жомок. (Ичтеги бала) Көлдө жаткан
Күр-күр буурам күркүрөйт, Жерде жылтырайт. Жесир ала корголойт. Күр-күр буурам, күр кирет, Жерде мончок жылтырайт, Жесир ала корголойт
Жерге түшсө буландай, Көккө чыкса буландай. Боору бүтүн тени жок, Эч биринде жаны жок. Жерге түшсө буландай, Кокко чыкса тунарат, Эч жеринде