Кирүү

Ак баталар. манастын батасы

"Энеси суу кыргыздын,
Атасы тоо кыргыздын",
Көрдүңбү сөздүн уңгусун.
Ала-Тоо бойлоп көчкөн эл,
Аркайган тоодо оскон эл,
Кирин карда жууган эл,
Киндигин музда кескен эл,

Заңкайган нечен TOO менен,
Салгылашып келген эл.
Ак элечек арсак тоо,
Жалтырак муз, аппак кар,
Жамбаштап жатып көнгөн эл,
Малын карга жайган эл,
Кыргыз деген неткен эл,
Мөңгү суусун ичкен эл.
Куркулдогон, жыттанып,
Күүлөнүп аккан сууларды
Күн эмес, тундо кечкен эл,
Таш жазданып конгон эл.
Талашып салкын шамалды,
Булут менен келген эл.
Булуттуу тоонун ичинде,
Тоодо өнүп өскөн элге
Ойдогудай иш болсун,
Оодарылгыс тоо болсун,
Оморулгус бел болсун!

Ой-пикирлер